معیار انتخاب کارگران در بخش گردشگری / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

معیار انتخاب کارگران در بخش گردشگری است کارگران خوب و تحقق و یا شغل خوب است، اما واقعیت وجود دارد که بد وجود دارد یا خطا در هماهنگی و فرآیند همگن بین کارمند و کار اعمال است، چرا که بسیاری Read More …

آموزش و پرورش و آموزش گردشگری یک وسیله مهم برای توسعه خدمات گردشگری / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

آموزش و پرورش و آموزش گردشگری مهم هستند به منظور توسعه خدمات گردشگری: تحول در مفهوم صنعت هتل و نتیجه پیشرفت در فعالیت های گردشگری و بخش مهمان نوازی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، که باعث شرکت هتل های Read More …

اهمیت آموزش و پرورش و آموزش گردشگری / آمادگی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و معاون معلم ظافر عبید فرج

اهمیت آموزش و پرورش و آموزش گردشگری اول: اهمیت آموزش و آموزش و پرورش در گردشگری به نفع همان قدمت گروه کارآموز و مدیریت برای مهمانان، و به شرح زیر (1): 1. کاهش هزینه: هنگامی که برنامه ریزی یک برنامه Read More …

عوامل ارزیابی و پیگیری کارکنان / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

عوامل ارزیابی و پیگیری عملکرد کارکنان عوامل ارزیابی عملکرد سه گانه هستند: شخصیت، رفتار و نتایج. اگر چه عوامل شخصیتی در عملکرد بسیار مهم هستند، آنها باید با دقت و با دقت ارزیابی شوند زیرا دشواری ارزیابی عینی آنها است. Read More …

اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان / آمادگی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان یک تم از ارزیابی عملکرد کارکنان از اهمیت برجسته در روند اداری و بین افراد، آن را به وسیله پرداخت نهادهای اجرایی به کار انرژی و فعالیت، که در آن رئیس جمهور را پیگیری وظایف و Read More …

پیگیری و ارزیابی آموزش / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

پیگیری و ارزیابی آموزش مطمئن شوید پیگیری فرایند مداوم بنها در نظر گرفته شده مطمئن شوید که طرح آموزش به شدت بدون انحراف برای رسیدن به هدف نهایی با مداخله در اجرای به حذف هر گونه موانعی که ممکن است Read More …

روند طراحی برنامه های آموزشی / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعزیز عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

روند طراحی برنامه های آموزشی در این مرحله، مدیریت فروش باید فرمت یا فرمت برنامه آموزشی را با شناسایی موارد زیر تعریف کند: چه کسی آموزش می دهد چه زمانی برای انجام این آموزش سازمان آموزشی روش های مورد استفاده Read More …

طراحی برنامه های آموزشی / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم زهور عبید فرج

طراحی برنامه های آموزشی آماده سازی برنامه های آموزشی در بخش هتل، روند یکی از موفق ترین راه برای غلبه بر مشکلات در به دست آوردن تخصصی در بخش منابع انسانی است و روش های اولیه از طریق بخش هتل Read More …

سطح نیاز / آمادگی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

سطح مورد نیاز نیازهای آموزشی را می توان در سه سطح شناسایی کرد: سطوح سازمان: در این سطح، ما زیر سوال بپرسید: کجا است و نیاز به آموزش در سازمان وجود دارد آیا در یک دایره خاص مانند تولید یا Read More …

منابع شناسایی نیازهای آموزشی / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

منابع شناسایی نیازهای آموزشی مورد نیاز آموزش برای تعداد پرسنل مورد نیاز آموزش بیان به چهره هر یک از موقعیت که گواهی شاخص به احتمال وقوع برای یکی از دلایل زیر باشد: توسعه یا به روز رسانی اطلاعات و دانش Read More …