استادیار دکتر رادحی حمود جاسم رئیس اداره گردشگری مذهبی در جلسه هیئت اداری اداره گردشگری حضور یافت

استادیار دکتر رادحی حمود جاسم رئیس اداره گردشگری مذهبی در جلسه هیئت اداری اداره گردشگری حضور یافت دکتر رادی حمود جاسم ، رئیس گروه گردشگری مذهبی دانشکده علوم گردشگری ، روز سه شنبه 27/8/2019 در جلسه شورای اداری اداره گردشگری اقرأ المزيد…

وزارت جهانگردی ، فرهنگ و آثار باستانی دستوراتی را برای انتصاب دانشجویان برتر در دانشکده علوم گردشگری تصویب می کند

وزیر فرهنگ ، جهانگردی و آثار باستانی دکتر عبدالامیر الحمدانی دستورات دانشجویان اول و دوم دانشکده های هنرهای زیبا ، باستان شناسی و جهانگردی را تصویب کرد. این رویه ها براساس بخشنامه های شورای وزیران صادر شده در شماره نامه اقرأ المزيد…

جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه

جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه  رئیس گروه مدیریت هتل ، دکتر محسن مهدی رباط ال کینانی ، روز پنجشنبه 5 شهریور ماه 2019 برای تهیه نقشه علمی این بخش و تهیه اقرأ المزيد…

بازدید هیئتی از وزارت گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی

بازدید هیئتی از وزارت گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی هیاتی از وزارت جهانگردی ، فرهنگ و آثار باستانی بازدید چهارشنبه چهاردهم/9/2019 به سرپرستی آقای حمود محسن ، رئیس اداره گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی ، دکتر محمد العبیدی اقرأ المزيد…

معیار انتخاب کارگران در بخش گردشگری / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

معیار انتخاب کارگران در بخش گردشگری است کارگران خوب و تحقق و یا شغل خوب است، اما واقعیت وجود دارد که بد وجود دارد یا خطا در هماهنگی و فرآیند همگن بین کارمند و کار اعمال است، چرا که بسیاری اقرأ المزيد…

آموزش و پرورش و آموزش گردشگری یک وسیله مهم برای توسعه خدمات گردشگری / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

آموزش و پرورش و آموزش گردشگری مهم هستند به منظور توسعه خدمات گردشگری: تحول در مفهوم صنعت هتل و نتیجه پیشرفت در فعالیت های گردشگری و بخش مهمان نوازی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، که باعث شرکت هتل های اقرأ المزيد…

اهمیت آموزش و پرورش و آموزش گردشگری / آمادگی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و معاون معلم ظافر عبید فرج

اهمیت آموزش و پرورش و آموزش گردشگری اول: اهمیت آموزش و آموزش و پرورش در گردشگری به نفع همان قدمت گروه کارآموز و مدیریت برای مهمانان، و به شرح زیر (1): 1. کاهش هزینه: هنگامی که برنامه ریزی یک برنامه اقرأ المزيد…

عوامل ارزیابی و پیگیری کارکنان / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

عوامل ارزیابی و پیگیری عملکرد کارکنان عوامل ارزیابی عملکرد سه گانه هستند: شخصیت، رفتار و نتایج. اگر چه عوامل شخصیتی در عملکرد بسیار مهم هستند، آنها باید با دقت و با دقت ارزیابی شوند زیرا دشواری ارزیابی عینی آنها است. اقرأ المزيد…

اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان / آمادگی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان یک تم از ارزیابی عملکرد کارکنان از اهمیت برجسته در روند اداری و بین افراد، آن را به وسیله پرداخت نهادهای اجرایی به کار انرژی و فعالیت، که در آن رئیس جمهور را پیگیری وظایف و اقرأ المزيد…

پیگیری و ارزیابی آموزش / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

پیگیری و ارزیابی آموزش مطمئن شوید پیگیری فرایند مداوم بنها در نظر گرفته شده مطمئن شوید که طرح آموزش به شدت بدون انحراف برای رسیدن به هدف نهایی با مداخله در اجرای به حذف هر گونه موانعی که ممکن است اقرأ المزيد…