دانش آموزان می توانند برای تدریس زینب حسین سخنرانی (مرحله اول (دوره دوم)) به زبان انگلیسی را دنبال کنند

برای سخنرانی فیلم