دانش آموزان می توانند برای تدریس زینب حسین ، سخنرانی (یک انتساب) به زبان انگلیسی را دنبال کنند

برای سخنرانی فیلم