دانشجویان می توانند برای تدریس زینب حسین یک سخنرانی (گفتار مستقیم و غیرمستقیم) به زبان انگلیسی را دنبال کنند

برای سخنرانی فیلم