وزیر فرهنگ ، جهانگردی و آثار باستانی دکتر عبدالامیر الحمدانی دستورات دانشجویان اول و دوم دانشکده های هنرهای زیبا ، باستان شناسی و جهانگردی را تصویب کرد.
این رویه ها براساس بخشنامه های شورای وزیران صادر شده در شماره نامه آن (SHL / 10/1 / تیراژ / 28956) در تاریخ 15/1/2018 و ماده (1) دستورالعمل شماره (8) 2018 دستورالعمل برای اولین بار اصلاح دستورالعمل انتصاب به درجه ها ناشی از حرکت مالکان شماره (4) برای سال 2018.
وزارت امور خارجه از دانشجویان در این جلسه که اسامی آنها در زیر ذکر شده است دعوت می کند تا برای انجام مراحل انتصاب خود به کمیته نامزدها مراجعه کنند.
در جدول زیر اسامی دانشجویان برتر در فصول دانشگاهی 2015/2016 ، 2016/2017 ، 2017/2018 آمده است.

1 – تقی احمد کاظم – لیسانس هنر / گروه باستان شناسی / دانشگاه بغداد
2 – سری موید عبدال کاظم – لیسانس هنرهای زیبا / دانشگاه قدسییه
3 – Haneen علا علا احمد – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه کوفه
4 – وام عامر ردا – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه قدسییه
5 – کرار حسین هادی – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه کوفه
6 – فاطمه کاظم عباس – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه قدسییه
7- قبس محمود ندا – لیسانس دانشکده باستان شناسی / دانشگاه سامرا
8 – سازگار سعد هاشم – لیسانس علوم گردشگری / دانشگاه کربلا
9 – بایان صالح آلو – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه موصل
10- حسام ادین جبار ارزوکی – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه سامرا
11- هند علی ابو مظهر – لیسانس هنر / گروه باستان شناسی / دانشگاه مثنا
12 – عبدالرحمان در آژلان – لیسانس دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه موستانسیرا
13- غیاث فلاح حسن – لیسانس علوم گردشگری / دانشگاه کربلا
14- زینب عقیل جاسم – لیسانس علوم گردشگری / دانشگاه موستانسیریا
15- ايهاب فواز مجبل عضویت رایگان لیسانس علوم گردشگری / دانشگاهموستانسیریا
16 – دیر بدر باکره – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه موصل
17 – باشهر عبدالرزاق احمد – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه موصل
18- علاء عباس هانی – لیسانس علوم گردشگری / دانشگاه کربلا
19 – راسل صباح کوچک – لیسانس دانشگاه علوم گردشگری کربلا
20 – جومان قوتایبا رجا – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه سامرا
21- صفا شاکر محمود – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه سامرا
22- احمد خیر الدین محمد – لیسانس مدیریت و اقتصاد / گروه گردشگری / دانشگاه کوفه
23- زینا ماجد عبدالامیر – لیسانس علوم گردشگری / دانشگاه کربلا
24- جهاد جهاد مروح حسن – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه کوفه
25- هديرحسان علي – بكالوريوس كلية الاثار/ جامعة الكوفة
26- وادیان علی حسین – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه موصل
27- هاجر طالب کریم – لیسانس دانشکده مدیریت و اقتصاد / گروه گردشگری و مدیریت هتل / دانشگاه موستانسیرا
28- زینب عبدالحمد حسن – لیسانس باستان شناسی / دانشگاه موصل