جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه

 رئیس گروه مدیریت هتل ، دکتر محسن مهدی رباط ال کینانی ، روز پنجشنبه 5 شهریور ماه 2019 برای تهیه نقشه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعاتی ، دیدار و گفتگو کرد. برنامه های علمی این بخش برای سال تحصیلی 2019-2020 در موضوع یادگیری الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته است و از معلمان خواسته شده است که قبل از شروع دانش آموزان وقت رسمی ، سخنرانی های خود را در سایت آموزشی برگزار کنند تا بتوانند دوره های خود را برای سال تحصیلی جدید بدانند.

برای تصاویر بیشتر