استادیار دکتر رادحی حمود جاسم رئیس اداره گردشگری مذهبی در جلسه هیئت اداری اداره گردشگری حضور یافت

استادیار دکتر رادحی حمود جاسم رئیس اداره گردشگری مذهبی در جلسه هیئت اداری اداره گردشگری حضور یافت دکتر رادی حمود جاسم ، رئیس گروه گردشگری مذهبی دانشکده علوم گردشگری ، روز سه شنبه 27/8/2019 در جلسه شورای اداری اداره گردشگری اقرأ المزيد…

وزارت جهانگردی ، فرهنگ و آثار باستانی دستوراتی را برای انتصاب دانشجویان برتر در دانشکده علوم گردشگری تصویب می کند

وزیر فرهنگ ، جهانگردی و آثار باستانی دکتر عبدالامیر الحمدانی دستورات دانشجویان اول و دوم دانشکده های هنرهای زیبا ، باستان شناسی و جهانگردی را تصویب کرد. این رویه ها براساس بخشنامه های شورای وزیران صادر شده در شماره نامه اقرأ المزيد…

جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه

جلسه دپارتمان مدیریت هتل جهت تعیین برنامه علمی این بخش و تهیه مطالب مطالعه  رئیس گروه مدیریت هتل ، دکتر محسن مهدی رباط ال کینانی ، روز پنجشنبه 5 شهریور ماه 2019 برای تهیه نقشه علمی این بخش و تهیه اقرأ المزيد…

بازدید هیئتی از وزارت گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی

بازدید هیئتی از وزارت گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی هیاتی از وزارت جهانگردی ، فرهنگ و آثار باستانی بازدید چهارشنبه چهاردهم/9/2019 به سرپرستی آقای حمود محسن ، رئیس اداره گردشگری ، فرهنگ و آثار باستانی ، دکتر محمد العبیدی اقرأ المزيد…