پیگیری و ارزیابی آموزش / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

پیگیری و ارزیابی آموزش
مطمئن شوید پیگیری فرایند مداوم بنها در نظر گرفته شده مطمئن شوید که طرح آموزش به شدت بدون انحراف برای رسیدن به هدف نهایی با مداخله در اجرای به حذف هر گونه موانعی که ممکن است از پیشرفت طرح در مسیر مانع برای رسیدن به هدف نهایی اجرا ممکن است به دخالت گاهی اوقات به تغییر و توسعه در روش های عملیاتی برای رسیدن به هدف نهایی از روند پیگیری روند ارزیابی است و به نفع آن است (1)
این در نظر گرفته برای ارزیابی آموزش به دانستن تا چه حد به اهداف برنامه های آموزشی و به برجسته جنبه های خاصی از روناس برای تقویت و نقاط ضعف به آنها و یا کار غلبه بر اجتناب از آنها در برنامه بعدی به طوری که آموزش می تواند توسعه و افزایش اثربخشی به طور مستمر (2)
ارزیابی برنامه آموزشی به سوالات زیر کمک می کند

آیا هزینه های آموزشی به نتایج مورد نظر مدیریت می رسند؟
چه بهبودی می تواند در فعالیت های آموزشی برای افزایش اثربخشی ذخیره شود؟
آیا تمرین هایی که در واقع برای درمان مشکل مورد استفاده قرار می گیرند را تغییر می دهد یا انواع دیگری از درمان هایی که کارآمدتر هستند را تغییر می دهد؟

(1) مدیریت هتل و مدیریت گردشگری التا محمد، (منبع سابق) ص.
(2) سعیدی ایزم حسن، گروه سازمان های هتل (منبع سابق) ص 131