اجزای آموزش / آماده سازی دانشجویان حسن عبدالعلی عبدالحسین و دستیار معلم ظافر عبید فرج

قطعات آموزشی
اجزای آموزشی به صورت متقابل و وابسته به یکدیگر هستند؛ زیرا روند آموزش دارای چندین مولفه است که باید یکپارچه شوند تا روند آموزش در انتها موثر باشد و مهمترین این اجزاء عبارتند از:
اول: شناسایی نیازهای آموزشی
دوم: طراحی برنامه های آموزشی
سوم: کارآموزان، مربیان و سرپرستان (1)
چهارم: روش های آموزش
پنجم: امکانات آموزشی
ششم: پیگیری و ارزیابی آموزش (2
(1) سعید اسماع حسن، هتل مدیریت هتل (منبع سابق) ص 122.
(2) التماس محمد، مدیریت هتل و گردشگری، (منبع قبلی) ص 25.