مفهوم گردشگری تهیه شده توسط دانش آموز احمد حشیم علی نظارت بر. م عماد وهاب عبدالعلی الحسینی

A. زبان گردشگری:
مدیتور در کتابهای زبان و به بیان زبان شناسان متوجه می شود که (گردشگری) آنها با وجود اختلاف بین آنها در رابطه با این کلمه نگرانی دارند و می توان آن را تعریف کرد:
B گردشگری به معنای رفتن به سرزمین عبادت:
این همان چیزی است که الفراحیدی در کتاب خود «العین» به آن اشاره کرد و گفت: «و گردشگری: رفتن به سرزمین عبادت و رفتن این ملت به روزه و نیاز به مساجد.» ابن ماسور در کتاب خود “ در عبادت یا پرستش به صورت آشکار در کلمات آنها (الفراحیدی، 3، 272) (ابن Mundur، شماره 2، 394).