جاذبه ها (عناصر مفهوم عناصر) / تهیه دانش آموز احمد هاشم علی و معلم معلم عماد وهاب عبدالعمير الحسینی

جاذبه ها (عناصر مفهوم عناصر)
یک مفهوم جاذبه
شامل تمام مناطق تفریحی و سرگرمی و توریستی سرگرم کننده دنبال و افزایش قناعت و رضایت توریستی تجربه ممکن است از ویژگی های متمایز از یک منطقه منحصر به فرد باشد و یا می تواند به راحتی با بالغ توریستی در طول سال سایت توریستی است.
میدلتون می گوید در یک جاذبه توریستی است که “مکان های توریستی شناخته شده برای طراحی منحصر به فرد آن شناخته شده و اجرا شده توسط یک متخصص نظام اداری و که هدف از وجود افزایش لذت ببرید و فرهنگ به فرد است” شامل جاذبه های توریستی عنصر مهم هستند عنصر پویا در حال حرکت (توریستی) و عنصر ثابت (محل) عنصر سوم (حمل و نقل است ) چون ارتباط بین انسان و فضا است.