افتخار دانشجویان دانشکده علوم گردشگری شرکت کننده در جشنواره پیروزی روز

افتخار دانشجویان دانشکده علوم گردشگری شرکت کننده در جشنواره پیروزی روز
پروفسور دکتر مکی عبدالمجید الربیعی، دبیر دانشکده علوم گردشگری، برای کار خوب و مشارکت فعال شما در کمیته پروتکل و مهمان نوازی در جشنواره پیروزی در دانشکده علوم گردشگری، گروهی از دانشجویان دانشکده علوم گردشگری را به عهده گرفت. دانشگاه کربلا