کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی خان ال نخیله استادان و دانشجویان کالج علوم گردشگری را به عهده دارد

کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی خان ال نخیله استادان و دانشجویان کالج علوم گردشگری را به عهده دارد
کمیته برگزاری جشنواره فرهنگی سوم خان ال ناهلیا در چهارشنبه، 27/3/2019، استادان و دانشآموزان دانشکده علوم گردشگری را به عهده داشتند. استادیار دکتر نادیا صالح مهدی الویللی با حضور معاون علمی، استادان و دانشجویانی که به موفقیت فعالیت های جشنواره کمک کرده اند، شرکت کردند. فرهنگ و زیبایی عراق، که تمایل به تثبیت پیشنهادات فکری و فرهنگی خود را دارد.

برای عکس های بیشتر