سومین جشنواره فرهنگی خان آل لاخیله

سومین جشنواره فرهنگی خان آل لاخیله
تحت شعار “تمدن ما شکوفا می شود … عراق” برنده می شود. دانشکده علوم گردشگری – دانشگاه کربلا از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در جشنواره فرهنگی خان ال نیکلیا دعوت می کند که در تاریخ شنبه 2/3/2019 ساعت 9:30 برگزار شود. و دو روز ادامه خواهد داشت و حوادث شامل بیش از 30 (30) اثربخشی در هنر ادبیات، هنر، میراث و فولکلور و مشارکت تیم های هنر در استان ها خواهد بود.