جشن دانشکده علوم گردشگری در سالگرد روز معلم

جشن دانشکده علوم گردشگری در سالگرد روز معلم
من پیوستم دانشکده علوم گردشگری در روز سه شنبه 5/3/2019 جشن به مناسبت سالگرد معلم جشنواره، جلسه با پروفسور دکتر مکی عبدالمجید الربیعی، رئیس دانشکده علوم گردشگری و معاونت امور علمی، استادیار دکتر نادیا صالح مهدی الوائلی و دانشیار دین برای متر اداری برگزار شد . سمیر خلیل ابراهیم و رئیس دپارتمان گردشگری مذهبی دكتر رادی حمود جاسم و رئیس بخش مدیریت هتل دکتر محسن مهدی کانانی معلمان و دانشآموزان کالج. این مراسم توسط گروهی از محققان افتتاح شد و پس از آن سخنرانی مدیران بخش های علمی که نقش معلم را در فرآیند آموزشی کار او که شامل تهیه قانون اساسی برای جامعه است، تدوین کرد. .