برای درخواست تحصیل در دانشکده علوم گردشگری ، در را باز کنید

معاونت دانشکده علوم گردشگری از افتتاح برنامه برای مطالعه عصرانه خبر می دهد. صرف نظر از سال فارغ التحصیلی ، دانشجویانی که مایل به درخواست هستند باید فرم آنلاین را در زیر با مدارک مورد نیاز پر کنند.

 

برای وارد کردن فرم الکترونیکی