بخشی از مشارکت دانشکده علوم گردشگری در سومین جشنواره فرهنگی نیکل

بخشی از مشارکت دانشکده علوم گردشگری در سومین جشنواره فرهنگی نیکل
دانشکده علوم گردشگری در آن شرکت کرد جشنواره نیکیلیا سوم فرهنگی در رویدادهای سالانه برگزار شده و برای سومین سال متوالی. این جشن توسط پروفسور دکتر مکی عبدالمجید الربیعی، رئیس دانشکده علوم گردشگری و استادان و کارکنان و دانشجویان دانشکده برگزار شد، به عنوان جشنواره توسط وزیر فرهنگ و اعضای دولت محلی و تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان برگزار شد، ستایش آقای رئیس تلاش کربلا استان ناصیف جاسم بلاغی ساخته شده توسط دانشکده علوم و گردشگری که شامل پست و آماده سازی برای موفقیت این جشنواره است.