بازدید از هیئت نمایندگی هندی در دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا

بازدید از هیئت نمایندگی هندی در دانشکده علوم گردشگری / دانشگاه کربلا
پروفسور دکتر مککی عبدالمجید الرووبی، دبیر دانشکده علوم گردشگری، استاد دکتر نادیا صالح مهدی الوالی، معاون دبیر علمی و دکتر صدیق کامار عبدو، هیئت نمایندگی هندی را که از دکتر گیزال فتینا از دانشگاه لیزین پزشکی لکینا نمایندگی می کرد، دریافت کرد. هند دکتر عمار مهدی – جراح دندانپزشکی دو طرف روشهای تقویت روابط علمی بین دانشکده علوم گردشگری و کالج پزشکی لکینا را مورد بحث قرار دادند. هندوستان

  برای عکس های بیشتر